Ya Star
.::Ya Star::.

Gur kete nav peze me, xwarin kar u berxen me
Diz kete nav xana me, talan dike male me
Fesat ketin nava me, bi hevxistin kulfete me
Dijmin kete qada me, percekir welate me
Ker kirine hese me, teng kirine dinya me
Dane ser me nave xwe, bo em biminin kole
Dixwin hemu keda me, aha eve hale me.

Daxwaziya me, em bibin dewlet
Dibejin win nebune millet li dinyaye millet neman
Bey azadi u bey dewlet ji bili we Kurda
Dibejin diroka we nine Farisine, Erebine
Yan Tirkine u li hevketine bin geha we qet ci nine
Dibejin reziman nine Zazakine, Kurdmancine
Soranine, Loranine yan Gorine ka? Kurd kine
Ne li ser yek mezheb u dine
Islamine, Xiristiyanine

Zerdustine, Yahudine Elawine u Sunine
Gele mino; dile mino; Bi felsefa
derewen neyar xwe nexapine
Ew kesen xwina mirovan birjine
Din u imane xwe ci nine
Ci gav gele kurd berbi rojen azadiye
dice birakuji dest pe dike
Gele kurd disa jar u perisan
Bindest dibe, xerabun keseki xelas nake
Aha evin qom u beren me ha eve gele kurd.
Zebari u Mizurine, Dostki. Sindi u Berwari ne
Hewrami u Babai ne, Got u Berki u Berzenci ne
Hekari u Erdelani ne, Gor u Sor u Zengeni ne
Sikaki u Begzadi ne, Remi, Elki u Zilani ne
Pencinari u Silivi ne, Berti,Jirki u Reskoti ne
Omeri u Canbegi ne, Mili, Sexi u Keregeci ne
Sinemili u Berazi ne, Mutki, Heseni u Heyderi ne
Kawi, Hacki u Loloi ne, heryek dijmine yeki ne
Ya star ya hewar bey lo me re bi
Neye sere tu kesi
Gele Kurd her sexeki Ereban, her esirek Efrika u
her berek Tirkan xwe Qebul dikin millet dibin dewlet
Le ji bo cil milyon Kurd nine maf u edalet
De hez bikin nesekinin bixebitin u bixwinin
Toven ji ne bicinin eme mafe xwe bistinin
Ger hun bikin''qiyret ji ser xwe rakin zor u illet
Em milletin bibin dewlet......

Tekst u Muzik: Sivan Perwer
Aranju Harmoni: Dilsad Said
Copyright 2006 Je-Givara! all rights reserved
Home | Naze | Heviya Te
Roj u Heyv | Contact me